top of page

Holmen

Holmen är en skogsindustrikoncern med verksamhet inom en stor del av värdekedjan – från de mer råvarunära skogs- och energisegmenten till produktion av papper, kartong och sågade trävaror. Bolaget benämns ibland som Fredrik Lundbergs kassako. Detta eftersom hans investmentbolag Lundbergföretagen bland annat använt kassaflödena från Holmen till andra investeringar. Holmens skogsfastigheter finns främst i mellersta Sverige och här återfinns också merparten av bolagets vattenkraftverk och vindkraftsparker. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Storbritannien och Spanien (som dock säljs nu) men försäljning bedrivs i hela Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och koncernen har cirka 3 200 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 

Köpt mer i Holmen på 190 kr 2018-07-20 nu när skogsbranden härjar som mest, tror på minimal påverkan för Holmen långsiktigt.

 

Gick in långsiktigt i Holmen 2015-07-07 på 119 kr / aktien(efter splitten 237/2=119 kr)

 

Holmen är ett välskött bolag med starka finanser, goda kassaflöden och en värdering i linje med eget kapital. Men pappersindustrin går mot att bli som sågverksbranschen alltid har varit. Hopplöst olönsam. Därför är det kanske bra att Holmen alltmer blir ett "alternativt fastighetsbolag" inom skog och vattenkraft medan industridelen krymper. Holmen har landareal på hela 1 269 000 ha som enligt mig borde återspeglas mer i aktiekursen.

 

Här kan ni se var Holmen har sitt skogsinnehav:

 

http://skyddadskog.se/map/index.html?zoom=1&lat=61.87942&lon=17.62207&layers=B00FFFFFFFFFFTFFFFFFTFFF

 

 

Min korta riktkurs är 250 kr och långa riktkursen är 400 kr

 

 

Med långriktkurs så menar jag fram mot år 2021, deras stora skogsinnehav tycker jag har ett väldigt stort dolt värde som kan ge fart på aktiekursen.

 

Senaste tiden har kursen (200 kr) gått ner efter skogsbränderna i Sverige, tror att skadan är väldigt begränsad och passade på att köpa

mera Holmen på 190 kr

 

Finns en del utmaningar, att driva sågverk är en ständig kamp för att balansera egna kostnader som svänger våldsamt med strukturellt fallande lönsamhet med en dålig balans mellan kapacitet och efterfrågan.

 

Hopplösa försök att få upp avkastningen på tunga anläggningsinvesteringar där alla aktörer kör svälta räv och hoppas att "någon annan" ska skära ner kapacitet och därmed hyfsa till marknadsbalansen.

 

Till viss del är detta cykliska utmaningar som pappersindustrin är van vid sedan länge men det finns två nya faktorer som varaktigt ändrar bilden.

 

Internet leder till radikalt sjunkande papperskonsumtion. Tidningar, böcker, brev och mycket annat läses allt oftare digitalt och pappersindustrin måste dra ner hela tiden.

 

Nya konkurrenter från Asien och andra regioner växer sig stora via enorma investeringsprogram. Med rekordlåga och fallande fraktkostnader är risken stor att de bygger sönder marknaden inte bara för sig själva utan även i Europa för många produktkategorier.

Läget för Holmen är på många sätt bättre än denna generella bild. Kartongverksamheten Iggesund tjänar väldigt bra med pengar för stunden och den "på papperet" olönsamma pappersproduktionen inom Holmen Paper har egentligen rätt goda kassaflöden eftersom man inte investerar tillnärmelsevis lika mycket som avskrivningstakten på bruken.

 

Den långsiktiga trenden är däremot klar. Det operativa kapitalet inom industriverksamheten krymper i takt med att Holmen hushållar med nyinvesteringarna och emellanåt skriver ner eller avvecklar verksamheter.

 

Inom affärsområdena Skog och Energi har däremot det operativa kapitalet ökat stadigt de senaste åren. Låga räntor har lett till återkommande uppskrivningar av det bokförda värdet i takt med att avkastningskravet på skogsfastigheter och vattenkraftens fallrättigheter har justerats ner.

 

 

Nära 70 procent av kapitalet ligger nu i Skog och Energi medan de totalt sett krympande industrirörelserna samsas om resten. När den spanska pappersverksamheten snart säljs till International Paper ökar slagsidan ytterligare mot "fastighetsdelarna" Skog och Energi.

 

Holmen omsätter 16 miljarder kronor per år och borde på ett sätt värderas som ett industribolag, alltså utifrån vinster, tillväxt och liknande.

 

Men det är bara en liten del av denna omsättning som kommer från Iggesunds kartongprodukter med en någorlunda ljus framtid.

 

Vår grovt förenklade substansvärdering av Holmen är att Kartong förtjänar att värderas till en premie mot operativt kapital men att Papper och Trävaror ska ha en rabatt på ungefär samma belopp så att de tar ut varandra.

 

Med återläggning av uppskjuten skatt har Holmen ett justerat eget kapital på 26 miljarder kronor. Det motsvarar 315 kronor per aktie att jämföra med Holmens börskurs på 200 kronor. Tar man hänsyn till den nyss avskilda utdelningen på 10,50 kronor per aktie blir det en liten potential kvar på 14 procent om man tycker att Holmen ska värderas till substansvärde. (Utan återläggning av uppskjuten skatt är eget kapital i Holmen bara 249 kronor per aktie.)

 

Substansvärdet i Holmen styrs av att skogsfastigheter värderas till rekordnivåer och att avkastningen från skogen varit förvånansvärt stark trots krisen i sågverks- och pappersindustrin. Så det kan vara en risk men Holmen äger mycket mark i regioner som har höga markpriser och detta återspeglas inte i aktiekursen enligt mig.

 

I mitt huvudscenario är Holmen helt okej värderad aktie till dagens kurs på 200 kr om man accepterar att skog och kraft ska vara lågavkastande tillgångar.

 

Det positiva scenariot är att jag spekulerar i högre skogsfastighetspriser och det ger min långa riktkurs på 400 kr för Holmen.

 

Holmens Areal, tillväxt och virkesförråd:

 

Total landareal

1 269 000 ha

Total skogsmarksareal

1 153 000 ha

- varav naturvårdsareal

202 000 ha

Produktiv skogsmark

1 042 000 ha

Virkesförråd per hektar

117 m3sk

Virkesförråd totalt

119 000 000 m3sk

 

 

 

Holmens affärsmodell

 

Holmens affär kan delas upp i en rad olika verksamheter som inte har mycket mer gemensamt med varandra än att de involverar skog och att de är kapitalintensiva. Utöver det har de olika affärsområdena vitt skilda förutsättningar.

 

Holmen Skog ansvarar för koncernens skogsfastigheter. I nuläget avverkar man cirka 80 procent av den årliga tillväxten i skogen, vilket innebär att virkesförrådet kommer att öka successivt. En stor del av skörden förbrukas inom andra delar av koncernen, men en del säljs till andra skogsindustrier och lokala sågverk. Som man kan förvänta sig har detta över tid varit en lågavkastande men stabil verksamhet.

 

Holmen Energi ansvarar för koncernens vattenkraftverk och vindkraftsparker. Framför allt vattenkraftsproduktionen är mycket kostnadseffektiv och det är dessutom svårt att idag bygga lika billig produktion då alla vattendrag redan är utnyttjade. Likt skogssegmentet slukar resten av koncernen en stor del av den elenergi som produceras. Trots att nästan hälften av Holmens energiförbrukning kommer från egen produktion är bolaget ändå en av Sveriges största inköpare av elenergi.

 

Holmen Kartong är en annan lönsam affär där koncernen bedriver produktion vid två helintegrerade pappersbruk och fabriker i svenska Iggesund och brittiska Workington. Här tillverkas kartong som levereras till företag som konverterar kartong till förpackningar, samt till tryckerier och grossister. I slutändan kan detta bli förpackningar till exempelvis mat, choklad, vin, sprit, kosmetik, läkemedel eller tobaksprodukter.

 

Holmen Papper är koncernens sorgebarn. Paper, som affärsområdet heter på engelska, som tillverkar tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Efterfrågan på tryckpapper minskar strukturellt i takt med att allt mer information förmedlas digitalt. Detta har lett till en bransch som präglas av överkapacitet, sjunkande priser och dålig lönsamhet. Här eftersträvar Holmen att fortsätta nischa in sig mot specialpapper, samt att prioritera starka kassaflöden genom att hålla nere investeringar.

 

Holmen Trävaror har också kroniska lönsamhetsproblem, likt alla sågverksbolag. Kunderna som köper Holmens sågade trävaror utgörs av företag inom snickeri- och möbelindustrin, hyvlerier, byggvaruhandel, husfabriker, med flera. Här är kostnadseffektivitet genom storskalig produktion av stor vikt, men det är ett rörligt mål eftersom alla i sektorn hela tiden ökar produktiviteten och ofta även produktionen vilket leder till återkommande överkapacitet. Det riktiga blodflödet är dock stoppat och nu ligger Holmen Trävaror runt ett nollresultat.

 

Holmens marknad

 

Generellt pekar pilarna något uppåt just nu för många bolag inom skogsindustrin, och framför allt är det valutaeffekter som påverkar. Bolag som Holmen, med mycket kostnader i svenska kronor och intäkter i andra valutor, gynnas kraftigt av svagare svensk krona. För den lönsamma kartongverksamheten ligger exempelvis rörelsemarginalen just nu över 15 procent vilket är ovanligt attraktivt. Här kan konkurrensen mycket väl tänkas öka framöver. Bland större konkurrenter kan Metsä Board och Stora Enso nämnas och ny kapacitet är på väg in. Men Holmen är marknadsledare inom högpresterande kartong för konsumentförpackningar och grafiska produkter.

 

Inom tryckpapper och sågade trävaror är situationen mer blandad. Även om det på kort sikt kan ske prishöjningar inom tryckpapper kvarstår överkapaciteten vilket leder till fortsatt tryck nedåt på priserna. Detta trots att samtliga stora aktörer i branschen under flera år har stängt ned ett flertal pappersbruk. Ljuset i tunneln är återigen den svaga svenska kronan, men att fortsätta gneta med kostnadsminskningar är också en viktig faktor för att lyckas vända till ordentlig lönsamhet här. På marknaden som helhet kommer troligen underlönsamheten bestå tills utbud och efterfrågan hamnar i balans vilket kan vara decennier bort. Inom tryckpapper finns ett flertal stora konkurrenter, bland annat UPM, Stora Enso och Norske Skog.

 

På en marknad där många konkurrenter producerar likartade produkter handlar dock inte konkurrensen i första hand om produkten i sig. I mångt och mycket finns det ett marknadspris att förhålla sig till, och den aktör som inte klarar av att producera tillräckligt billigt för att göra vinst på denna nivå kommer att få problem. Det är alltså avgörande att arbeta med effektiviseringar och kostnadsminskningar för att hela tiden hålla jämna steg på konkurrerande producenter.

 

 

Holmens strategi och mål

 

Holmens nuvarande strategi är att fortsätta förvalta och växa skogen samt äga olika krafttillgångar. Inom kartong kan man förvänta sig viss tillväxt, medan tryckpappersproduktionen ska nischas mer mot specialpapper samtidigt som man försöker hålla nere investeringar och krama ur de kassaflöden som finns. Inom samtliga områden gäller fortsatt kostnadsfokus.

 

Koncernens finansiella mål är att uthålligt prestera en avkastning som överstiger marknadsmässig kapitalkostnad. Här hade man gärna kunnat få vara tydligare i uppföljningen genom att till exempel visa nuvarande och tidigare års bedömda kapitalkostnad. Utöver detta ska skuldsättningsgraden, mätt som nettoskuld i relation till eget kapital, inte överskrida 0,5. Detta och även tidigare kapitalstrukturmål har Holmen uppnått under många års tid.

 

 

Holmens aktie

 

Till en börskurs på 200 kronor för B-aktien har Holmen ett börsvärde på drygt 34 miljarder kronor. På lång sikt har aktien inte erbjudit någon fantastisk avkastning, men risken har också sannolikt varit lägre än i många andra bolag. Aktien har ofta handlats till ett pris strax under det bokförda egna kapitalet. Idag är den något dyrare än så på cirka 1,07 gånger eget kapital. Analytikerna spekulerar kring en rörelsemarginal på 12 procent framöver, vilket Holmen har presterat tidigare under de år som vart som starkast. Bolaget är dessutom inne i en period då kassaflödena förväntas vara högre än vinsterna vilket borgar för fortsatt höga utdelningar. Analytikerestimaten anges dock exklusive jämförelsestörande poster och dessa är tyvärr sällan positiva. Under senare år har Holmen nästan regelmässigt uppvisat nedskrivningar och omstruktureringskostnader som tyngt resultatet.

 

Fredrik Lundbergs investmentbolag Lundbergföretagen är största ägare i Holmen med 33 procent av kapitalet och 61 procent av rösterna.

 

Utdelningen framöver väntas bli cirka 7 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på 3,5 procent.

bottom of page